O Fundacji

Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych (IRTS) jest Fundacją o zróżnicowanej, bogatej działalności w zakresie rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych technologii powstałych dzięki współpracy instytucji naukowych i biznesu. W Radzie Programowej Instytutu zasiadają wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki – profesorowie takich ośrodków naukowych jak Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Do głównych zadań Fundacji należy wspieranie oraz promowanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach wielu dziedzin nauki (np.: matematyki, fizyki, chemii, informatyki, ekonomii, zarządzania), a mających swoje zastosowanie w branżach specjalistycznych, takich jak: przemysł wydobywczy (m.in. geologia, geofizyka, geochemia, górnictwo, wiertnictwo), przemysł elektrotechniczny (m.in. elektronika, robotyka, inżynieria materiałowa, technologie kosmiczne), przemysł energetyczny oraz wiele innych. Jedną z kluczowych strategii Fundacji jest rozwijanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez przemysł i ośrodki naukowe, jak również pomoc przedsiębiorcom w realizacji projektów innowacyjnych. Wśród licznych działań strategicznych Fundacji jest również upowszechnianie wiedzy o projektach innowacyjnych oraz inicjowanie dużych strategicznych projektów służących rozwojowi lokalnemu, jak również poprawie konkurencyjności gospodarki narodowej. Do takich projektów możemy zaliczyć m.in. RIMIR (Inteligentny System Zarządzania Ryzykiem w Poszukiwaniach Złóż Węglowodorów) – projekt dedykowany branży wydobywczej i poszukiwawczej, czy SMART CITY – projekt służący rozwojowi polskich miast i poprawie poziomu życia mieszkańców.